Hvem er vi

Baggrund

Kvindehjælpen Afrika er stiftet af Jennet Kamara Søndergaard i sommeren 2017. Foreningens formål er at støtte kvinder og børn i Liberia til bedre sundhed. Herudover støtter vi skoler og børnehjem.


Jennet er selv en kvoteflygtning fra Liberia, hun flyttede til Danmark, som 34 årig i 2004 på grund af den blodige borgerkrig, der herskede i Liberia i ca 15 år. Hun har boet i Danmark siden da og er i dag uddannet som sygeplejerske.


Kvindehjælpen støtter udvalgte lokale skoler og sundhedsklinikker med brugte materialer og hospitalsudstyr sendt fra Danmark. 
Her i Danmark indsamler Kvindehjælpen brugt børnetøj, skolematerialer og hjælpemidler til ældre og handicappede og sender det til Liberia.


Liberia har været igennem en voldsom borgerkrig, som varede i ca. 15 år. Efter 10 år med fred og genopbygning udbrød der så den frygtlige virussygdom ebola i landet. Dette har medført, at sundhedsvæsenet har mistet meget af sit sundhedspersonale, og at sundhedsvæsenet er mere eller mindre brudt sammen. Der er mange syge mennesker i landet, og der er for få sengepladser og hospitalsudstyr på de få hospitaler og klinikker, der er funktionelle. Mange har ikke råd til sundhedsydelserne. Der er mange forældreløse børn og teenagere, som mangler skolepenge og skolematerialer for at komme tilbage i skole. Mange voksne lever af at dyrke et lille landbrug og børnene bliver gadesælgere.


Kvindehjælpen Afrikas styrke ligger i at have viden og indsigt i det liberianske samfund og kultur og at have stærke relationer med samarbejdspartnere og at være involveret i den enkelte kvinde i det lokale samfund. Vi har et kontor lokalt dernede og et

demonstrationslandbrug. Vores demonstrationslandbrug er et sted, hvor mange kvinder kan lære at drive landbrug og at styre et landbrug selv, samt at snakke sammen om kvindeting. På grund af dette lægger Kvindehjælpen Afrika stor vægt på stærk græsrodsstøtte fra modtagerne, hvoraf mange fortsætter med at blive frivillige og hjælpe deres nabokone med at få adgang til vores programmer, aktiviteter og tjenester.


Vi modtager gerne støtte og bidrag fra enkeltpersoner, foreninger mv. med en stor tak.

Vores kontonummer: 9070-2020013624

English

Women's Aid Africa was founded by Jennet Kamara Søndergaard in the summer of 2017. The association's purpose is to support women and children in Liberia for better health. In addition, we support schools and orphanages.

Jennet herself is a quota refugee from Liberia, she moved to Denmark, as a 34 year old in 2004 due to the bloody civil war that ruled Liberia for about 15 years. She has lived in Denmark since then and today she is trained as a nurse. Women's Aid Africa supports selected local schools and health clinics with used materials and hospital equipment sent from Denmark.

Here in Denmark, Women's Aid Africa collects used children's clothing, school supplies and aids for the elderly and disabled and sends it to Liberia.

Liberia has been through a violent civil war which lasted for approx. 15 years. After 10 years of peace and reconstruction, the terrible viral disease ebola then erupted in the country. This has meant that the health care system has lost much of its health care staff and that the health care system is more or less broken down. There are many sick people in the country, and there are too few beds and hospital equipment in the few hospitals and clinics that are functional. Many cannot afford the healthcare benefits. There are many orphans and teens who lack school fees and school supplies to get back to school.

Many families sustained themselves by making small farms and vegetables gardens and many of the children become street sellers. Women's Aid Africa's strength lies in the fact that we have knowledge and insight into Liberian society and culture. Women's Aid Africa have strong relationships with partners and is involved with individual woman in the local community. We have an office locally in Monrovia and one demonstration farm. Our demonstration farming is a place where many women can learn how to farm and manage agriculture themselves, as well as talking "womenthing". Because of this, the Women's Aid Africa places great emphasis on strong grassroots support from beneficiaries, many of whom continue to be volunteers and help their neighbor access our programs, activities and services.

We gladly receive support and contributions from individuals, associations, etc. with a big thank you. Our account number: 9070-2020013624

Vedtægter for foreningen ”Kvindehjælpen Afrika”


§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Kvindehjælpen Afrika.

Foreningen er registreret med CVR_nummer: 38 86 53 07

Foreningens hjemsted: Storegade 60, 6900 Skjern. Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kvindehjælpen Afrika er stiftet den 19. august 2017


§ 2. Formål

Foreningen Kvindehjælpen Afrikas overordnede formål er at:

•Bidrage til forebyggelse af sygdomme og fremme sundhed hos de enkelte fattige og marginaliserede kvinder og deres børn i nogle af de mest fjerntliggende områder i Liberia.

•Støtte op omkring pigers skolegang og minimere antallet af school-drop-out piger.

•Støtte fattige kvinder i Liberia til selvstændighed og selvforsørgelse både på det sociale og det økonomiske plan - og på den måde undgå at kvinderne bliver slået og undertrygt.

•At oplyse folk i Danmark om fattige afrikanske kvinders vilkår gennem foredragsvirksomhed afholdt af foreningens bestyrelsesmedlemmer.

Dette vil vi gøre ved at samarbejde med partnere i Liberia og derigennem blandt andet støtte lokale hospitaler, sundhedsklinikker og skoler. Dette vil vi blandt andet gøre ved at donere brugt udstyr sendt til Liberia her fra Danmark.


§ 3. Organisation

Foreningen Kvindehjælpen Afrikas overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af de til foreningens årsmøde fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingen vælger:

• En bestyrelse på 3 personer

• 1 bestyrelsessuppleant

• 1 revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at der i lige årstal er èt bestyrelsesmedlem på valg og i ulige år to bestyrelsesmedlemmer på valg. Revisor og bestyrelsessuppleant er på valg hvert år.

§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder til årsmøde med generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved brev, e-mail og besked via Messenger og opslag på foreningens Facebook-side og hjemmeside (www.kvindehjaelpenafrika.dk). Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

4. Indkomne forslag. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen).

5. Valg (Jf. § 3)

6. Eventuelt


§ 5. Foreningen Kvindehjælpen Afrikas bestyrelse

Foreningen Kvindehjælpen Afrikas daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær/kasserer. Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklende forum for foreningen.

Tegningsret for foreningen har formanden.


§ 6. Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål, og som kan godkendes af foreningens bestyrelse. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.


§ 7. Kontingent/finansiering

Det årlige kontingent vedtages af generalforsamlingen.

Foreningen Kvindehjælpen Afrika søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.


§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i § 4.


§ 10. Regnskab

Regnskabsåret for foreningen Kvindehjælpen Afrika er kalenderåret.


§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål i Liberia.Stiftende generalforsamling afholdt i Borris 19. august 2017

Tilstede var: Jennet Kamara Søndergaard, Florence Sentongo og Flemming Søndergaard